Kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą (VIII edycja)

POSTARAJ SIĘ O DOFINANSOWANIE DO 80% KOSZTÓW!

Kurs organizowany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. zdn. 30 września 2016 r. , poz. 1591). Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. zdn. 25 sierpnia 2017r., poz. 1597).

Obszary tematyczne kursu:
– Przywództwo edukacyjne w szkole
– kształcenie umiejętności w zakresie przywództwa edukacyjnego i stosowanie go adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkół,
– Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego zapoznanie słuchaczy z organizowaniem procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się,
– Polityka oświatowa dyrektor jako lider w środowisku- analizowanie efektywnej współpracy wewnątrz i międzyinstytucjonalnej jako podstawy dobrego funkcjonowania w środowisku lokalnym,
– Zarządzanie zasobami ludzkimi – rozumienie koncepcji opartej na zarządzaniu zasobami ludzkimi, inicjowaniu, wspieraniu i monitorowaniu doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników,
– Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym – poznanie organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i prawnego,
– Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym – kształtowanie umiejętności zarządzania własnym rozwojem zawodowym

Organizacja kursu:
– zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane z wykorzystaniem platformy e-learningowej,
– materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu platforma edukacyjna Moodle,
– egzaminy odbywać się będą poprzez sprawdziany testowe,
– około 20% zajęć będzie miało charakter stacjonarny,
– słuchacze, po wywiązaniu się z wszelkich powinności, otrzymają świadectwo kwalifikacyjne.

Liczba godzin: 210 + 26 przeznaczonych na praktykę szkolną + 4 przeznaczone na seminarium dyplomowe.

termin realizacji: 12.03.2018 r. – 08.12.2018 r.
liczba godzin: 210+26h przeznaczonych na praktykę szkolną + 4h przeznaczone na seminarium dyplomowe
cena: 1400 zł (możliwość rozłożenia na raty)


• Harmonogram

• Program kursu

• Karta zgłoszenia VII edycja

DOFINANSOWANIE DO 80% !