Polityka Prywatności

& 1. Postanowienia wstępne
 1. Polityka Prywatności dla serwisu internetowego www.szkoly-awans.pl  („Polityka Prywatności”) przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.
 2. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:
 • RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 •  Podmioty trzecie – na gruncie RODO odbiorcy, którym ujawnia się dane osobowe.

 

& 2. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) informujemy iż Administratorem przekazanych przez Użytkownika danych osobowych jest: Centrum Kształcenia Awans z siedzibą w Kielcach, ul. Helenówek 2 i 4, tel.345-28-32. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@awans-szkoly.pl
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, preferencje użytkownika, lokalizacja, obszar zainteresowania.
 3. Centrum Kształcenia Awans przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
  a) realizacji usług wybranych przez Użytkowników ( zapisanie się do wybranej szkoły , skorzystanie z oferty kursów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  b) wysyłania za pośrednictwem e-mail do Użytkownika informacji o ofercie kursów i innych form edukacji. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy korzystający z usług mają prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 5. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę, wyrażona przez Użytkowników zgoda na przetwarzanie określone w punkcie 3 powyżej może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 powyżej celów:
  a) w zakresie realizacji usług- przez okres niezbędny do realizacji usług i po tym okresie w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa.
  b) wysyłania za pośrednictwem e-mail do Użytkownika informacji o ofercie kursów i innych form edukacji- przez czas nieokreślony-do momentu wycofania udzielonej zgody ( zgłoszenia sprzeciwu).
 7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 8. Centrum Kształcenia Awans nie przekazuje danych podmiotom trzecim.
 9. Centrum Kształcenia Awans dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących Użytkowników. Centrum Kształcenia Awans z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. Centrum Kształcenia Awans w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
& 3. Informacje dotyczące Plików Cookies
& 4. Informacje końcowe

1.Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój Serwisu powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować bieżąco na stronie dostępnej pod adresem: https://www.szkoly-awans.pl/polityka-prywatnosci/