Kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą (X edycja)

POSTARAJ SIĘ O DOFINANSOWANIE DO 80% KOSZTÓW!

Kurs organizowany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. zdn. 30 września 2016 r. , poz. 1591). Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. zdn. 25 sierpnia 2017r., poz. 1597).

Obszary tematyczne kursu:
– Przywództwo edukacyjne w szkole
– kształcenie umiejętności w zakresie przywództwa edukacyjnego i stosowanie go adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkół,
– Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego zapoznanie słuchaczy z organizowaniem procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się,
– Polityka oświatowa dyrektor jako lider w środowisku- analizowanie efektywnej współpracy wewnątrz i międzyinstytucjonalnej jako podstawy dobrego funkcjonowania w środowisku lokalnym,
– Zarządzanie zasobami ludzkimi – rozumienie koncepcji opartej na zarządzaniu zasobami ludzkimi, inicjowaniu, wspieraniu i monitorowaniu doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników,
– Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym – poznanie organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i prawnego,
– Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym – kształtowanie umiejętności zarządzania własnym rozwojem zawodowym

Organizacja kursu:
– zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane z wykorzystaniem platformy e-learningowej,
– materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu platforma edukacyjna Moodle,
– egzaminy odbywać się będą poprzez sprawdziany testowe,
– około 20% zajęć będzie miało charakter stacjonarny,
– słuchacze, po wywiązaniu się z wszelkich powinności, otrzymają świadectwo kwalifikacyjne.

Liczba godzin: 210 + 26 przeznaczonych na praktykę szkolną + 4 przeznaczone na seminarium dyplomowe.

termin realizacji: 23.02.2019 r. – 23.11.2019 r.
liczba godzin: 210+26h przeznaczonych na praktykę szkolną + 4h przeznaczone na seminarium dyplomowe
cena: 1400 zł (możliwość rozłożenia na raty)

• Harmonogram

• Karta zgłoszenia X edycja

DOFINANSOWANIE DO 80% !

Formularz wstępnego zgłoszenia na kurs / szkolenie.


  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem  o ochronie danych osobowych  (RODO) z dn.27 kwietnia  2016 roku (art.13 RODO) informujemy iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „AWANS” w Kielcach, ul. Helenówek 2, 25-661 Kielce
  2. Powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się : +48 604 883 679, e-mail: iod@awans-szkoly.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu zgodnie z art.6 ust.1 lit.f RODO
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby będące zaangażowane w kontakt oraz osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (* jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi nawiązanie kontaktu.