Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku

Adresaci kursu:
Nauczyciele lub inne osoby fizyczne, które posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, czynni instruktorzy harcerscy od stopnia podharcmistrza włącznie.

Organizacja kursu:
• Zajęcia prowadzone stacjonarnie.
• Przekazywanie treści odbywa się dwutorowo: wykłady i warsztaty.
• Realizowana liczba godzin 10.
• Materiały szkoleniowe słuchacze dostaną w ramach kursu.
• Egzamin odbywa się poprzez sprawdzian testowy.
• Aktywność słuchaczy będzie analizowana poprzez ich udział aktywny udział w zajęciach.
• Ewaluacja wewnętrzna będzie przeprowadzona w postaci ankiety ewaluacyjnej.
• Słuchacze, po wywiązaniu się z wszelkich powinności, otrzymują ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku

termin realizacji: ZREALIZOWANY
liczba godzin: 10 h
cena: 140 zł
*cena: 100 zł (cena dla nauczycieli Szkół Awans)

 


Formularz wstępnego zgłoszenia na kurs / szkolenie.


  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem  o ochronie danych osobowych  (RODO) z dn.27 kwietnia  2016 roku (art.13 RODO) informujemy iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „AWANS” w Kielcach, ul. Helenówek 2, 25-661 Kielce
  2. Powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się : +48 604 883 679, e-mail: iod@awans-szkoly.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu zgodnie z art.6 ust.1 lit.f RODO
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby będące zaangażowane w kontakt oraz osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (* jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi nawiązanie kontaktu.